آزمون های میکروبی آب

شامل پارامترهای کلر آزاد، کلیفرم کل، کلیفرم گوارشی، اشرشیا کلی، شمارش باکتری های هتروتروف هوازی ISIRI1011