آزمون تعیین ترکیبات اشباع مواد هیدروکربنی به روش کروماتوگرافی گازی