آزمون   جداسازی اجزای یک مخلوط غیر اسید آمینه با آشکارساز فلورسانت با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)