آزمون   جداسازی اجزای یک مخلوط غیر اسید آمینه با آشکارساز فلورسانت با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

سازمان مربوطه :

شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس

نام اختصاری :

DTA 

  • وضعیت عضویت : فعال
  • خراسان رضوی مشهد ,