آزمون  جداسازی اجزای یک مخلوط غیر اسید آمینه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)