آزمون  جداسازی اجزای یک مخلوط اسید آمینه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)