آزمون  آنالیز انواع آمین ها توسط کروماتوگراف گازی (GC)