آزمون  آنالیز اندازه گیری غلظت محصولات عمده فساد محلول های آمین توسط کروماتوگراف گازی (GC)