آزمون  آزمایش ارزیابی عملکرد آزمایشگاهی نانو ذره در سیالات حفاری (کنترل کیفی و سازگاری)