آزمونهای فیزیکی و شیمیایی پرک گندم

ISIRI3622 آفات انباری، فضولات، مواد خارجی،سایر غلات، پرک فاسد، پرک خرد شده، پرک بلوری،دانه پرک نشده، رطوبت، خاکستر کل، خاکستر غیرمحلول در اسید، فیبر