آزمون های استاندارد فیزیکی و شیمیایی جو پوست کنده

خاکستر کل، خاکستر نامحلول در اسید،رطوبت، مواد خارجی، دانه جوانه زده، دانه گرمادیده، دانه نارس، دانه چروکیده، دانه آفت زده، دانه سایر غلات،دانه سیاهک زده، دانه کپک زده، آفت زنده یا مرده، بذر علف هرز،