آزمون های استاندارد مایکوتوکسین (آفلاتوکسین، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نیوالن) جو پوست کنده

سازمان مربوطه :

شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس

نام اختصاری :

DTA 

  • وضعیت عضویت : فعال
  • خراسان رضوی مشهد ,