آزمونهای فلزات سنگین کنسرو نیزه ماهی در روغن (کنسرو ماهی بادبان و مارلین ماهی)

ارسنیک،کادمیم،مس،آهن،جیوه،سرب،قلع،روی