آزمونهای فلزات سنگین -کنسرو قلیه میگو شامل : سرب کادمیم مس آهن روی قلع