آزمونهای فلزات سنگین آب آشامیدنی بسته بندی شده شامل : اندازه گیری سرب، کادمیم، کلسیم، کروم، مس، آهن، منیزیم، منگنز، نیکل، روی