آزمونهای مایکوتوکسین ها در غلات و فرآورده­های آن شامل : اندازه گیری زیرالنون به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی به وسیله ستون های ایمونوافینیتی

ISIRI 9239