آزمونهای مایکوتوکسین ها-غلات و فرآورده­های آن شامل : تعیین مقدار داکسی نیوالنول تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

ISIRI 9240