آزمونهای مایکوتوکسین ها-خوراک انسان و دام-اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B و G با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی

ISIRI 6872