آزمون های اندازه گیری باقیمانده سموم در مواد غذایی با منشاء گیاهی شامل: اندازه گیری میزان باقی مانده آفت کش ها GC-MS یا LC-MS با روش کچرز

پس از استخراج یا جداسازی