آزمون  آنالیز شیمیایی سنگ گچ و محصولات گچی (سولفات کلسیم دی هیدرات - ژیپس)