آزمون  اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD موجود در آب و پساب