آزمون اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD موجود در آب و پساب

بطری های BOD -بورت-ارلن-پیپت-پوآر-محلول شستشوی ظروف -پمپ هوادهی