آزمون  آنالیز طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR

بوسیله سل مخصوص مایع مواد جامد با استفاده از روش تهیه قرص مواد گازی بوسیله سل مخصوص