آزمون  خدمات شمارش سلول های زنده و مرده (زنده مانی) بر اساس رنگ آمیزی تریپان بلو