آزمون  ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی با استفاده از کرونو آمپرمتری و کرونو پتانسیومتری