آزمون  آماده سازی نمونه و مطالعه کانی های سنگین (Heavy minerals)