آزمون  آزمایش اندازه گیری رنگ در محلولهای آلی و آبی