آزمون تعیین قدرت حل کنندگی فسفات در باکتری ها

روش زرد وانادات