آزمون   حداقل استحکام حلقه ای لوله های نوع M

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه رنگ

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه صنعت نفت - پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما تهران

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما تهران

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه مواد و انرژی

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز کرج ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نام اختصاری :

IC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران تهران ,