آزمون  آنالیز میکروبی تعیین تعداد کل باکتری های هوازی

United States Pharmacopeia 31