آزمون  آنالیز بررسی اثرات ضد میکروبی به روش Disc diffusion