آزمون  آنالیز بررسی اثرات ضد میکروبی (آنتی باکتریال) به روش تعیین CFU