آزمون  آنالیز کیفی مواد و ترکیبات آلی با کروماتوگراف گازی طیف سنج جرمی GC-MS