آزمون  اندازه گیری عنصر سلنیوم Se در خاک، سنگ و رسوب با طیف سنج جذب اتمی AAS