آزمون اندازه گیری کلر - برای تعیین وجود کلر در نمونه