آزمون  اندازه گیری یون های لیتیم، پتاسیم و سدیم در آب و پساب