آزمون  اندازه گیری درصد وزنی آهن در کانسنگ آهن با گوس های مختلف