آزمون میکروبیولوژی ورق مقوایی و جعبه مقوایی مورد مصرف در بسته بندی موادخوراکی

20837 آزمون شمارش کلی باکتری، شمارش اسپور باکتری، شمارش کپک و مخمر، جستجو و شناسایی اشریشیا کلی، جستجو و شناسایی سودوموناس آئروژینوزا