آزمون  آنالیز تعیین کل ذرات معلق جامد در آب و پساب و محلول ها به روش وزن سنجی Total Suspended Solid (TSS)

کاغذ صافی-دسیکاتور -مزور-ارلن-آون-آب مقطر -پیست-پنس-ترازو

آزمایشگاه همکار
آزمایشگاه همکار