آزمون  اندازه گیری جرم با ترازوی دقیق تا 0/001 گرم