آزمون  اندازه گیری جرم با ترازوی دقیق بالاتر از 0/001 گرم