آزمون شناسایی هر یک از انتروکوک/سودوموناس/کلی فرم/اشرشیا در آب به روش فیلتراسیون