آزمون اندازه گیری ویتامین K1 با کروماتوگرافی مایع با کارآرایی بالا HPLC