آزمون اندازه گیری ویتامین تیامین (B1) با کروماتوگرافی مایع با کارآرایی بالا HPLC