آزمون اندازه گیری پروفایل اسید آمینه با HPLC

شامل اسید آمینه های لیزین، پیرولین، هیستیدین، آرژنین، گلوتامین، فنیل الانین، تریپتوفان، سرین، تیروزین، آسپارژیم، تائورین، ایزولوسین، سیستئین، والین، آلانین، لوسین، گلایسین، متیونین