آزمون اندازه گیری ترکیبات فرار در روغن (روغن های عایقی) با HPLC

ASTM D5837 IEC61198