آزمون اندازه گیری استرول در چربی شیر بدون آب با GC