آزمون اندازه گیری اسیدهای چرب و استر در گلیسیرین با کروماتوگراف گازی GC