آزمون تعیین دانسیته (چگالی) پلاستیک ها با روش جابجایی