آزمون  آزمایش احیاء برنامه ریزی شده دمایی کاتالیست

سازمان مربوطه :

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • خراسان رضوی مشهد ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی شیمی

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
  • تهران تهران ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده شیمی

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • تهران تهران ,